Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika

Program ranog učenja engleskog jezika temelji se na spoznaji da je predškolska dob najpovoljnije životno razdoblje za usvajanje stranog jezika. Djeca su prirodni istraživači, spremni na učenje i usvajanje jezika kroz igru. Predškolska dob je vrijeme kada djeca brže i lakše usvajaju izgovor, intonaciju, poticajno okruženje, samopouzdanje i spontanost koja je prisutna u toj dobi, najbolja je osnova za učenje stranog jezika. Jezik se usvaja prirodno i spontano kroz aktivnosti koje se provode dvojezično, odnosno na hrvatskom i engleskom jeziku.

Cilj programa je stvarati primjerene poticaje i okruženje za cjelokupni razvoj djeteta, posebno one kojima će se dijete motivirati na učenje stranog jezika, stvarati pozitivan odnos prema novome, a rano učenje engleskog jezika se realizira kroz situacijski pristup rada s djecom.

Zadaće programa;

-        zadovoljavanje djetetovih osnovnih ( primarnih bioloških, potreba za sigurnošću, pripadnošću i ljubavlju, poštivanjem sebe i drugih, samoostvarenje) i aktualnih potreba i interesa

-        razvijati motivaciju i pozitivan odnos djeteta za usvajanje stranog jezika

-        poticati i motivirati dijete na situacijsko učenje riječi, jezičnih i fonetskih formi engleskog jezika, te koristiti svakodnevne situacije za učenje jezika

-        poticati djetetovu samoaktivnost i interes za postupnim slušanjem, razumijevanjem i usvajanjem engleskog vokabulara

-        postupno razvijati kod djeteta vještinu komuniciranja na engleskom jeziku

-        uvažavanje djetetove osobnosti i posebnosti prilikom usvajanja pojmova engleskog jezika

-        usvajanje engleskog jezika kroz igru kao temeljnu aktivnost predškolskog djeteta

-        proširivanje vokabulara kroz različite oblike izražavanja usvajanjem pjesmica, brojalica, recitacija i priča

Program se provodi kao dio redovitog odgojno-obrazovnog programa vrtića, u skupinama djece dobi od tri do sedam godina. Provodi se svakodnevno, pet dana u tjednu, deset mjeseci u godini od 1.rujna do 30.lipnja. Odgojitelji koji provode program imaju odgovarajuću naobrazbu za provođenje programa ranog učenja engleskog jezika u dječjem vrtiću. Program se provodi u prostorima dječjeg vrtića Žirek; u objektima na lokaciji Tomaševićeva 17c, Kralja Petra Svačića 12 i od 2022 godine na lokaciji Koprivnička 2. 

Objavljeno: 01.09.2017.