Psiholog u dječjem vrtiću

Rad stručnog suradnika psihologa u vrtiću usmjeren je na:
1. prevenciju (procjena i praćenje razvojnog statusa djece)
• praćenje prilagodbe djece na vrtić
• utvrđivanje općeg razvojnog statusa sve djece
• praćenje zadovoljavanja potreba djece i poštivanja njihovih prava
• identifikacija djece s posebnim potrebama (teškoće u razvoju i potencijalna darovitost)
• sudjelovanje u organiziranju i provođenju usavršavanja odgojitelja
• suradnja s roditeljima: provođenje intervjua s roditeljima novoupisane djece, vođenje roditeljskih sastanaka i radionica, izrada edukativnih materijala stručne tematike, savjetovanje
2. ranu intervenciju (poduzimanje mjera)
• izrada individualnih planova za rad s djecom s posebnim potrebama (teškoće u razvoju i potencijalna darovitost)
• provođenje individualnog i grupnog rada s djecom s posebnim potrebama
• podrška odgojiteljima u radu s djecom s posebnim potrebama
• podrška roditeljima djece s posebnim potrebama: savjetovanje, educiranje te po potrebi upućivanje u nadležne ustanove na specijalistički pregled, dijagnostiku i tretman.

Objavljeno: 01.09.2017.