Logoped u dječjem vrtiću

Logoped je stručnjak edukacijsko- rehabilitacijskog profila, a njegov rad u vrtiću usmjeren je na:

•prevenciju komunikacijskih i jezično-govornih poremećaja (rana intervencija)
•otkrivanje, dijagnosticiranje komunikacijskih i govorno – jezičnih poremećaja i po potrebi upućivanje na dodatne pretrage
•terapiju (uklanjanje i/ili ublažavanje) komunikacijskih i jezično – govornih poremećaja individualno ili grupno
•praćenje djece s rizikom na pojavu komunikacijskih i jezično- govornih poremećaja
•savjetodavni rad s roditeljima o poticanju razvoja komunikacije, jezika i govora
•edukacija odgojitelja o adekvatnom poticanju razvoja jezično – govorne komunikacije, vodeći računa o individualnim sposobnostima svakog djeteta
•podrška odgojiteljima u  skupini s djecom  pred polazak u školu (usvajanje predvještina čitanja i pisanja)
Najčešći poremećaji jezično- govorne komunikacije u predškolskom razdoblju:

•usporen razvoj govora
•poremećaji artikulacije (izgovora) glasova
•poremećaji ritma i tempa govora (mucanje, brzopletost)
•poremećaji glasa
•jezične teškoće

Ukoliko ste zabrinuti za razvoj jezično – govorne komunikacije vašeg djeteta i trebate savjet, obratite se logopedu u vrtiću.

Objavljeno: 01.09.2017.